Spring til indhold

GF Mommark Landsbylaug 2020

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

 Onsdag den 23. september 2020, kl.20.00

 på Mommark Marina

 Dagsorden

 

 • Velkomst og valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning ved formanden
 • Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægter:

Ændringsforslag 1:

 6 Der vælges 1 suppleant og 2 revisorer. Valgperiode 2 år.

Genvalg kan finde sted.

 Ændres til:

 • 6 Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen og 1 bilags kontrollant. Valgperiode 1 år.

      Genvalg kan finde sted.

 

Ændringsforslag 2:

 • 7 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved annoncering på Mommark Landsbylaugs hjemmeside samt hvis muligt i Lokalbladet for Lysabild Sogn. Endvidere sker indkaldelse ved husstandsomdeling af dagsorden.

Ændres til:

 • 7 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved annoncering på Mommark Landsbylaugs hjemmeside og Facebook-side.
 • Laugets fremtidige arbejde
 • Forelæggelse af budget
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 bestyrelsessuppleant

Fra bestyrelsen er følgende på valg iflg. vedtægter

Eskild Asmussen, modtager genvalg

Trine Godbersen, modtager genvalg

Carsten Kock, modtager genvalg

Suppleant – Mathias Korth, modtager genvalg

 • Valg af revisorer

Revisor – Jan Fritz, modtager ikke genvalg 

 • Eventuelt

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Carsten Kock i hænde senest 9. september på mail: info@mommarkmarina.dk

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område, samt en repræsentant for de enkelte grudejerforeninger.

 

Del på Facebook

Nyhedsbrev

LAG midler