Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 25. April 2019, kl.20.00

på Mommark Marina

Dagsorden

1 Velkomst – Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning ved formanden
3 Forelæggelse af årsrapport og budget.
4 Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægter:

Ændringsforslag 1.

§ 4 Medlemmer
Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.

Ændres til:

Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.
Grundejerforeningerne i sommerhusområdet i Mommark, kan hver have 1 repræsentant, som samtidig har 1 stemme på Generalforsamlingen, i Mommark Landsbylaug
Såfremt en fast adresse er underlagt en grundejerforening, kan denne kun være repræsenteret gennem grundejerforenings repræsentanten i Mommark Landsbylaug.

Ændringsforslag 2

§ 7 Generalforsamling (afsnit 5)
Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer.

Ændres til:

Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer. Dog med undtagelse af bestemmelserne i §4.

5 Laugets fremtidige arbejde
6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg iflg. Vedtægter.
Leif Pedersen, modtager genvalg.
Palle Heinrich, modtager genvalg
Pia Kay, ønsker ikke genvalg
Lars Larsen, ønsker ikke genvalg
( Bestyrelsen har forslag til nye medlemmer )

7. Eventuelt

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Carsten Kock i hænde senest 11 April. 2019 på mail: info@mommarkmarina.dk

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Affaldsindsamling 2019

 

Så er der igen tid til affaldsindsamling.

Søndag den 31. marts 2019 klokken 9:30.

I år ligger vi det på dagen for den store affaldsindsamling i hele landet. Det vil sige at der er mange landsbylaug , foreninger og private der er i gang samme dag.

Vi mødes på Mommark Marina til en kop kaffe, og hvor vi deler op i hold.

Vi slutter lige over middag, hvor Sønderborg forsyning er vært ved drikkevarer og bespisning.

Vi håber på mindst lige så stor tilslutning som sidste år, og ikke mindst på dejligt vejr.

Husk de gule veste fra 2018, såfremt i har nogle liggende.

Vel mødt..!

Bestyrelsen..

Status på “Mommark til fods”

Som det nok er kommet de fleste for øre, er det lykkedes sti-udvalget og bestyrelsen at opnå en del besparelser på stisystemet, således at der samtidig indenfor de økonomiske rammer kan etableres belysning på den del af strækningen, hvor dette findes relevant, og er ønsket.

For at få de sidste tråde til at nå sammen, har vi behov for at der findes en løsning på afholdelse af udgifter mht. driften og forbruget. Vi er i løbende kontakt med kommunen, hvor vi afventer et endeligt ja eller nej.

Forbruget på belysningen vil kun være ca. 4-5 tusinde kroner pr. år, og den løbende vedligeholdelse af lamper mv. kender vi jo af gode grunde ikke.

Vi vil rigtig gerne at vi kan etablere den samlede løsning med sti og lys, og hvis der ikke opnås dækning via kommunen, har vi kun tilbage at finde en løsning på brugerbetaling fra landsby laug og grundejerforeninger mm. , eller helt at droppe belysningen på ruten. Det synes vi ville være ærgerligt.

Vi tager naturligvis ingen beslutninger før alle parter er spurgt. Bestyrelsen står gerne til rådighed for evt. spørgsmål    

Mommark “Hold naturen ren” 22. april kl. 09.30

Søndag den 22. april gør Mommark rent.
Alle mødes ved Mommark Marina kl. 09.30

Landsbyer mødes til forårsoprydning.

Det nyttige og hyggelige kombineres, når borgerne i en række landsbyer i den kommende tid mødes iført arbejdshandsker og plastsække for at rydde op langs vejene.

Vej&Park leverer affaldssække, får dem hentet igen og sponserer pølser og sodavand.

Mommark samles om affaldsindsamling den 22. april.

Den årlige forårsrengøring, hvor danskerne samles over alt for at indsamle affald, blev startet i 2006 af Danmarks Naturfredningsforening, som i første omgang appellerede til børn og deres lærere og pædagoger. Efterhånden har begivenheden bredt sig til landsbylaug, gader, familier og grundejerforeninger, som i stort tal samles for at rydde grøfter og skovkanter for affald, inden det skjules af græs og løv på træerne.

I Sønderborg Kommune får de landsbylaug, der deltager, mulighed for at få sække leveret og hentet af Vej&Park, mens Sønderborg Forsyning sponserer pølser og sodavand.

Referat Generalforsamling den 22. marts 2018

Mommark Landsbylaug afholdt jf. vedtægterne ordinær generalforsamling den 22. marts 2018.
Generalforsamlingen blev afviklet i cafeen hos Mommark Marina.

Med bestyrelsen var der 22 fremmødte.
Formand Per Andersen bød velkommen og takkede for fremmødet.
Forsamlingen valgte Jan Kay som dirigent, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. Laugets vedtægter.

Også i april 2017 blev der gennemført “Hold Naturen Ren” arrangement.
20-25 personer deltog i arrangementet.
Der blev afholdt en udflugt til Broballe og Mjels Sø. Deltagerne blev sejlet dertil af Palle og Lars stod for grillen.

I maj 2017 indgik laugene Kegnæs, Skovby, Lysabild og Tandslet et formaliseret samarbejde om etablering af en cykelsti samt udarbejdelse af turistinformation. 

Pia Kay redegjorde for regnskabet 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Forsamlingen blev orienteret om, at året havde givet et lille overskud.
Generalforsamlingen accepterede regnskabet.

Næste punkt var indkomne forslag. Der var ingen.

Valg til bestyrelsen.
Der skulle vælges 2 repræsentanter til bestyrelsen og jf. vedtægterne var 2 medlemmer af den siddende bestyrelse på valg.
Formand Per Andersen (modtager genvalg) og sekretær Jette Christensen (Ønsker ikke genvalg).
Fra forsamlingen ønskede Carsten Kock og Eskild Asmussen at stille op til bestyrelsen.

Der skulle dermed være afstemning og det blev en skriftlig afstemning.
Stemmeudvalget bestod af Jan Fritz og Pia Kay.

Stemmerne fordelte sig således:
Per Andersen 8 stemmer
Carsten Kock 15 stemmer
Eskild Asmussen 16 stemmer.
1 stemme var ugyldig.

Per Andersen blev dermed ikke genvalgt.
Per Andersen var den sidste af den oprindelige bestyrelse som startede Mommark Landsbylaug for 10 år siden, april 2008.

Mathias blev valgt som suppleant og Jan Fritz som revisor.

Næste punkt var Laugets fremtidige arbejde.
Per Andersen fortalte at der var fokus på “Mommark til fods”.

Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten  Kock som formand, Palle Heinrich som næstformand, kasserer Pia Kay, Eskild Asmussen som sekretær.
(Se oplysning om hele bestyrelsen under fanen “Om Lauget”).

 Den nye formand Carsten Kock håber at udvalget som tager sig af “Mommark til fods” vil fortsætte deres arbejde.
Udvalget består af Per, Leif, Kedde og Bent.

Der var ingen drøftelse under eventuelt.

Per overrakte Jette en buket blomster og udtrykte tak for Jettes indsats igennem 10 år.

Per Andersen blev også takket for sin indsats de 10 år han var i bestyrelsen, heraf de fleste som formand.

Julehilsen fra Mommark Landsbylaug

JulemandenTrods den manglende sne, som ofte præger denne årstid, er det ganske vist:
Julen står for døren.
Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug ønsker alle borgerne i Lauget en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Og tak for samarbejdet i 2017.

 Det nye år, 2018, venter med spændende opgaver og udfordringer, som bestyrelsen, sammen med borgerne glæder sig til at tage op.

De bedste jule- og nytårshilsner.
På bestyrelsens vegne
Formand Per Andersen

 

 

Mommark Marina vinder pris

Marinaen i Mommark har fået årets JCI erhvervspris i Sønderborg.
JCI er en medlemsbaseret non-profit netværksorganisation med mere end 200.000 medlemmer over hele verden.

Juryens begrundelse lød:
Mommark Marina har udvist rummelighed, bæredygtighed og ikke mindst fightervilje.
Med en stor portion hårdt arbejde og engagement har virksomheden trods tidens hårde odds og i nogen grad branchens modvind vist sit værd.

Juryen lagde især vægt på virksomhedens utraditionelle tankegang  og lokale fokus.

Borgmester Erik Lauritzen gjorde opmærksom på, at JCI prisen især lægger vægt på at bygge bro mellem forskellige aktører i Sønderborg.

Tillykke med prisen som forhåbentlig yderligere vil styrke det lokale sammenhold i Mommark.