Spring til indhold

Vedtægter

§ 1    Landsbylaugets navn er ”Mommark Landsbylaug”.
Landsbylauget omfatter det geografiske område, der er afgrænset af (se kort)
Landsbylaugets hjemsted er identisk med den valgte formands adresse.

§ 2    Landsbylauget er politisk uafhængigt

§ 3    Formål
Landsbylaugets formål er at være et forum

  • hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet
  • som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer
  • som kan være talerør for lokalområdet, herunder enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og lokale aktivitetsgrupper, i forhold til offentligheden (f.eks. kommune, region og stat).
  • som kan være eksponent for at Mommark bliver en levende landsby
  • som kan være eksponent for at styrke sammenhold mellem Mommarks borgere

§ 4    Medlemmer
Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.

Grundejerforeningerne i sommerhusområdet i Mommark, kan hver have 1 repræsentant, som samtidig har 1 stemme på Generalforsamlingen, i Mommark Landsbylaug

Såfremt en fast adresse er underlagt en grundejerforening, kan denne kun være repræsenteret gennem grundejerforenings repræsentanten i Mommark Landsbylaug.

 

§ 5    Kontingent
Der er ikke noget kontingent for medlemmerne i Lauget. Landsbylauget modtager driftstilskud fra Sønderborg kommune.

§ 6    Bestyrelsen
Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Skulle bestyrelsen blive på mindre end 5 medlemmer, er denne berettiget til at supplere sig selv. Dog vil de af bestyrelsen udpegede medlemmer i dette tilfælde, være på valg ved førstkommende generalforsamling. Indtil da har disse medlemmer taleret, men ikke stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden.

Ved den første ordinære generalforsamling afgår 3 bestyrelsesmedlemmer valgt ved lodtrækning. Ved de efterfølgende valg er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter 2 år.
Der vælges 1 suppleant og 1 bilagskontrollant. Valgperiode 1 år.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen varetager Landsbylaugets tarv udadtil og indadtil.
Bestyrelsen er ulønnet, men rimelige udgifter i forbindelse hermed kan refunderes efter bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen kan blandt Laugets medlemmer nedsætte arbejdsgrupper til behandling af projekter, lokalplaner o.a..
Sådanne arbejdsgrupper har ikke udadtil beslutningsmyndighed, men refererer til bestyrelsen, hvor beslutninger kan træffes ud fra arbejdsgruppernes indstilling.

Landsbylauget tegnes i alle forhold af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse finder sted med skriftlig angivelse af dagsorden. Der føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7    Generalforsamling
Generalforsamlingen er Landsbylaugets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved annoncering på Mommark Landsbylaugs hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 10% af Landsbylaugets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen med angivelse af grunden for indkaldelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer jf. lov om valgret til Folketinget.

Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer. Dog med undtagelse af bestemmelserne i §4.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8 Vedtægter og ophør
Forslag om ændringer i vedtægterne skal optages på generalforsamlingens dagsorden.

Lauget’s opløsning kan kun foregå når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Til Lauget’s opløsning kræves at mindst 2/3 af Lauget’s fremmødte medlemmer har stemt for ved begge ekstraordinære generalforsamlinger. Ved ophør af Landsbylauget træffer generalforsamlingen beslutning om, til hvem, overdragelse af Laugets formue og ejendele skal ske.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved øvrige forhold, ved simpelt stemmeflertal.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om Laugets virksomhed. Endvidere fremlægges årsrapporten for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og 1 bilagskontrollant

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning
3 Forelæggelse af årsrapport og godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Laugets fremtidige arbejde
6 Forelæggelse af budget
7 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 bestyrelsessuppleant.
8 Valg af 1 bilagskontrollant
9 Eventuelt

§ 9 Tegning og hæftelse
Landsbylauget forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke Landsbylaugets medlemmer nogen personlig hæftelse for de på Laugets påhvilende forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af Laugets formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Årsrapport
Landsbylaugets regnskabsår følger kalenderåret. Årsrapport skal før den ordinære generalforsamling være underskrevet af 1 på generalforsamlingen valgt bilagskontrollant

§ 11 Ikrafttræden
Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2016, 23/9-2020