Referat af generalforsamling 23/9 2020

Generalforsamling Mommark landsbylaug 23/9 2020

Fremmødt i alt 16 pers. Inc. Samlet bestyrelse

Formand Carsten Kock bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Claus Jørn Jensen som dirigent.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne.

Formanden kunne  berette om  deltagelse i div. Landsbyforum ´s aktiviteter, samt afholdelse af den årlige affaldsindsamling  2019 igen havde været en succes, med fælles afslutning på cafeén.

Der havde i sommerens løb været afholdt bier um 4 på marinaen, der dog nok manglede at blive kommunikeret bedre ud.

Der blev i efteråret nedlagt 4000 løg langs Mommarkvej,  hvilket resulterede i et hav af påskeliljer i foråret.

Mommark til fods  stien, blev, på nær placering af nogle få bænke,  færdig her i sommeren 2020.

 

Kassereren fremlagde årsrapporten, samt budget for 2020, der begge blev enstemmigt godkendt

§6 ændringsforslag til: Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen, samt 1 bilagskontrollant. Valgperiode 1 år

Enstemmigt vedtaget

§7 ændringsforslag til: Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved annoncering på Mommark Landsbylaugs hjemmeside

Enstemmigt vedtaget

 

Ang. Laugets fremtidige arbejde, henvises til Visionsplanen

Til bestyrelsen var der genvalg til : Trine Godbersen, Eskild Asmussen, Carsten Kock

Som suppleant genvalgt  : Mathias Korth

Bilagskontrollant : Norbert Klinke

Under evt. blev Skanlux byggeriet i et nyt udstykningsområde diskuteret.

Usikkerhed om forøgelse af trafikken på Fiskervej

Evt viderførelse af sti fra slugten Fiskervej til Sarup ( Solskrænten Vest)

Evt. mulighed for at etablere midlertidig kørevej fra Sarupvej til Skanlux byggeri, som permanent strækning

Solskrænten vest gjorde opmærksom på vigtigheden i personlig opfordring til deltagelse i aktiviteter

Vi mangler kontaktpersoner ( mail ) til grundejerforeningerne

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 23/9 2020

Palle Heinrich  formand

Carsten Kock  næstformand  valgt 2020

Hanne Asmussen Kasserer

Trine Godbersen Sekretær  valgt 2020

Eskild Asmussen  valgt 2020

Leif Pedersen

Mathias Korth bestyrelses suppleant  valgt 2020

Norbert Klinke  valgt 2020

 

Share on facebook
Del på Facebook