Spring til indhold

Referat af GF Landsbylaug

Referat fra generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 25. April 2019, kl.20.00 på Mommark Marina

• Velkomst – Valg af dirigent
Carsten bød velkommen, og bestyrelsen foreslog Steen Jørgensen som dirigent. Steen blev valgt.

• Bestyrelsens beretning ved formanden
Carsten aflagde bestyrelsen beretning, der blev taget til efterretning.

• Forelæggelse af årsrapport og budget.
Pia fremlagde foreningen regnskab, der blev enstemmigt godkendt.

• Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægter:

Ændringsforslag 1.

§ 4 Medlemmer
Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.

Ændres til:

Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.
Grundejerforeningerne i sommerhusområdet i Mommark, kan hver have 1 repræsentant, som samtidig har 1 stemme på Generalforsamlingen, i Mommark Landsbylaug
Såfremt en fast adresse er underlagt en grundejerforening, kan denne kun være repræsenteret gennem grundejerforenings repræsentanten i Mommark Landsbylaug.

Ændringsforslag 2

§ 7 Generalforsamling (afsnit 5)
Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer.

Ændres til:

Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer. Dog med undtagelse af bestemmelserne i §4.

Begge forslag blev vedtaget. 1 stemte imod, og 1 undlod at stemme..

• Laugets fremtidige arbejde
Bestyrelsen orienterede om status vedr. ”Mommark til fods”, og de problemstillinger der har været. Ligeledes blev der snakket yderligere samarbejde med de andre Landsbylaug på Sydals.
Jan Kay opfordrede til arrangementer med indtjening, da han ikke mener at det årlige tilskud fra kommunen kan være usikkert.

• Valg af medlemmer til bestyrelsen
Fra bestyrelsen er følgende på valg iflg. Vedtægter.
Leif Pedersen, modtager genvalg.
Palle Heinrich, modtager genvalg
Pia Kay, ønsker ikke genvalg
Lars Larsen, ønsker ikke genvalg
( Bestyrelsen har forslag til nye medlemmer )

Leif Petersen og Palle Heinrich blev genvalgt
Pia Kay – ønskede ikke genvalg
Lars Larsen – udtrådt på grund af fraflytning
Trine Godbersen, og Hanne Asmussen blev indstillet og valgt

• Eventuelt
Formanden takkede Pia Kay for indsatsen i bestyrelsen. Pia har fået en erkendelighed.

Jan Kay Kommenterede valg af nyt domæne. Der var dog ikke enighed om årsagen til skiftet. Hjemmesiden hedder fremadrettet www.mommark-landsby.dk

Hans Henrik fra Mommark Handelskostkskole fortalte lidt om den nye Hal. De kan ikke støtte Mommark Landsbylaug økonomisk, men gerne ved evt. lån af lokaler til åbne arrangementer på skolen og lign.

En hyggelig aften, men desværre ikke mange fremmødte….

Del på Facebook