Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Udsættelse af GF

Efter pressemødet i Søndags i forbindelse med en langsom åbning af Danmark, har bestyrelsen besluttet at udsætte GF til senere på året. Vi ved godt at det modstrider vedtægter, men går ud fra at der er fuld forståelse for beslutningen.

Havnefest på Marinaen

Lørdag d. 3 august 2019 afholdes Havnefesten på Marinaen med “Helstegt Pattegris udvidet buffet” og “Soup Steak & Ice” spiller igen op til dans. Der vil igen i år være mulighed for at sidde ved et Mommarkbord.
Der er i år muglighed for at tage et vennepar med hvis dette ønskes, der vil selvfølgelig være garanti for at komme til at sidde sammen.

Prisen i år er 350 kr. Incl. fri Carlsberg 0,33 øl/vin/vand (1/2 flaske) .
Bestilling skal ske til Marinaen, husk at oplyse hvis i ønsker at sidde ved Mommarkbordet.

Vi ses
Trine

Bier um 4

Bestyrelsen har som noget nyt valgt at prøve kræfter med det velkendte “Bier um 4” hver fredag frem til 30. sep. mellem kl. 16-17. Kom ned på Marinaen og mød de andre landsby tosser til en snak om vind og vejr over en kold øl eller sodavand.

Der er aftalt følgende specialpriser:
Carlsberg flaske øl kr. 10,00
Carlsberg 0,4 fadøl kr. 20,00
Glas vin kr. 20,00
Sodavand 0,25 kr. 10,00

Tilbudet gælder kun alle indbyggere og sommerhusejere i Mommark.

Vi starter fredag d. 21 juni kl 16.00.
Denne dag giver Marinaen den første gratis.
Kom frisk !

Vi ses
Trine

Nye i bestyrelsen

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 28. maj gennemført konstituering.

Se bestyrelsesoversigten for yderligere info.

Velkommen i bestyrelsen til:

Trine Godbersen og Hanne Asmussen.

Referat af GF Landsbylaug

Referat fra generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 25. April 2019, kl.20.00 på Mommark Marina

• Velkomst – Valg af dirigent
Carsten bød velkommen, og bestyrelsen foreslog Steen Jørgensen som dirigent. Steen blev valgt.

• Bestyrelsens beretning ved formanden
Carsten aflagde bestyrelsen beretning, der blev taget til efterretning.

• Forelæggelse af årsrapport og budget.
Pia fremlagde foreningen regnskab, der blev enstemmigt godkendt.

• Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægter:

Ændringsforslag 1.

§ 4 Medlemmer
Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.

Ændres til:

Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.
Grundejerforeningerne i sommerhusområdet i Mommark, kan hver have 1 repræsentant, som samtidig har 1 stemme på Generalforsamlingen, i Mommark Landsbylaug
Såfremt en fast adresse er underlagt en grundejerforening, kan denne kun være repræsenteret gennem grundejerforenings repræsentanten i Mommark Landsbylaug.

Ændringsforslag 2

§ 7 Generalforsamling (afsnit 5)
Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer.

Ændres til:

Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer. Dog med undtagelse af bestemmelserne i §4.

Begge forslag blev vedtaget. 1 stemte imod, og 1 undlod at stemme..

• Laugets fremtidige arbejde
Bestyrelsen orienterede om status vedr. ”Mommark til fods”, og de problemstillinger der har været. Ligeledes blev der snakket yderligere samarbejde med de andre Landsbylaug på Sydals.
Jan Kay opfordrede til arrangementer med indtjening, da han ikke mener at det årlige tilskud fra kommunen kan være usikkert.

• Valg af medlemmer til bestyrelsen
Fra bestyrelsen er følgende på valg iflg. Vedtægter.
Leif Pedersen, modtager genvalg.
Palle Heinrich, modtager genvalg
Pia Kay, ønsker ikke genvalg
Lars Larsen, ønsker ikke genvalg
( Bestyrelsen har forslag til nye medlemmer )

Leif Petersen og Palle Heinrich blev genvalgt
Pia Kay – ønskede ikke genvalg
Lars Larsen – udtrådt på grund af fraflytning
Trine Godbersen, og Hanne Asmussen blev indstillet og valgt

• Eventuelt
Formanden takkede Pia Kay for indsatsen i bestyrelsen. Pia har fået en erkendelighed.

Jan Kay Kommenterede valg af nyt domæne. Der var dog ikke enighed om årsagen til skiftet. Hjemmesiden hedder fremadrettet www.mommark-landsby.dk

Hans Henrik fra Mommark Handelskostkskole fortalte lidt om den nye Hal. De kan ikke støtte Mommark Landsbylaug økonomisk, men gerne ved evt. lån af lokaler til åbne arrangementer på skolen og lign.

En hyggelig aften, men desværre ikke mange fremmødte….

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 25. April 2019, kl.20.00

på Mommark Marina

Dagsorden

1 Velkomst – Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning ved formanden
3 Forelæggelse af årsrapport og budget.
4 Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægter:

Ændringsforslag 1.

§ 4 Medlemmer
Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.

Ændres til:

Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.
Grundejerforeningerne i sommerhusområdet i Mommark, kan hver have 1 repræsentant, som samtidig har 1 stemme på Generalforsamlingen, i Mommark Landsbylaug
Såfremt en fast adresse er underlagt en grundejerforening, kan denne kun være repræsenteret gennem grundejerforenings repræsentanten i Mommark Landsbylaug.

Ændringsforslag 2

§ 7 Generalforsamling (afsnit 5)
Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer.

Ændres til:

Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer. Dog med undtagelse af bestemmelserne i §4.

5 Laugets fremtidige arbejde
6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg iflg. Vedtægter.
Leif Pedersen, modtager genvalg.
Palle Heinrich, modtager genvalg
Pia Kay, ønsker ikke genvalg
Lars Larsen, ønsker ikke genvalg
( Bestyrelsen har forslag til nye medlemmer )

7. Eventuelt

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Carsten Kock i hænde senest 11 April. 2019 på mail: info@mommarkmarina.dk

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Affaldsindsamling 2019

 

Så er der igen tid til affaldsindsamling.

Søndag den 31. marts 2019 klokken 9:30.

I år ligger vi det på dagen for den store affaldsindsamling i hele landet. Det vil sige at der er mange landsbylaug , foreninger og private der er i gang samme dag.

Vi mødes på Mommark Marina til en kop kaffe, og hvor vi deler op i hold.

Vi slutter lige over middag, hvor Sønderborg forsyning er vært ved drikkevarer og bespisning.

Vi håber på mindst lige så stor tilslutning som sidste år, og ikke mindst på dejligt vejr.

Husk de gule veste fra 2018, såfremt i har nogle liggende.

Vel mødt..!

Bestyrelsen..

Referat Generalforsamling den 22. marts 2018

Mommark Landsbylaug afholdt jf. vedtægterne ordinær generalforsamling den 22. marts 2018.
Generalforsamlingen blev afviklet i cafeen hos Mommark Marina.

Med bestyrelsen var der 22 fremmødte.
Formand Per Andersen bød velkommen og takkede for fremmødet.
Forsamlingen valgte Jan Kay som dirigent, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. Laugets vedtægter.

Også i april 2017 blev der gennemført “Hold Naturen Ren” arrangement.
20-25 personer deltog i arrangementet.
Der blev afholdt en udflugt til Broballe og Mjels Sø. Deltagerne blev sejlet dertil af Palle og Lars stod for grillen.

I maj 2017 indgik laugene Kegnæs, Skovby, Lysabild og Tandslet et formaliseret samarbejde om etablering af en cykelsti samt udarbejdelse af turistinformation. 

Pia Kay redegjorde for regnskabet 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Forsamlingen blev orienteret om, at året havde givet et lille overskud.
Generalforsamlingen accepterede regnskabet.

Næste punkt var indkomne forslag. Der var ingen.

Valg til bestyrelsen.
Der skulle vælges 2 repræsentanter til bestyrelsen og jf. vedtægterne var 2 medlemmer af den siddende bestyrelse på valg.
Formand Per Andersen (modtager genvalg) og sekretær Jette Christensen (Ønsker ikke genvalg).
Fra forsamlingen ønskede Carsten Kock og Eskild Asmussen at stille op til bestyrelsen.

Der skulle dermed være afstemning og det blev en skriftlig afstemning.
Stemmeudvalget bestod af Jan Fritz og Pia Kay.

Stemmerne fordelte sig således:
Per Andersen 8 stemmer
Carsten Kock 15 stemmer
Eskild Asmussen 16 stemmer.
1 stemme var ugyldig.

Per Andersen blev dermed ikke genvalgt.
Per Andersen var den sidste af den oprindelige bestyrelse som startede Mommark Landsbylaug for 10 år siden, april 2008.

Mathias blev valgt som suppleant og Jan Fritz som revisor.

Næste punkt var Laugets fremtidige arbejde.
Per Andersen fortalte at der var fokus på “Mommark til fods”.

Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten  Kock som formand, Palle Heinrich som næstformand, kasserer Pia Kay, Eskild Asmussen som sekretær.
(Se oplysning om hele bestyrelsen under fanen “Om Lauget”).

 Den nye formand Carsten Kock håber at udvalget som tager sig af “Mommark til fods” vil fortsætte deres arbejde.
Udvalget består af Per, Leif, Kedde og Bent.

Der var ingen drøftelse under eventuelt.

Per overrakte Jette en buket blomster og udtrykte tak for Jettes indsats igennem 10 år.

Per Andersen blev også takket for sin indsats de 10 år han var i bestyrelsen, heraf de fleste som formand.

Indvielse af cykelstien Mommark-Tandslet

Kl. 14.30 Arrangementet starter ved Sydals Hallen og cyklister opfordres til, at pynte deres cykler på smukkeste vis.

Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg kommune holder tale.

Kl. 15.00 Frode Sørensen klipper snoren. Vi cykler mod Mommark.

Kl. 15.30 STOP ved Fiskervej. Sønderborg Garden tager imod os.

Kl. 15.45 Sønderborg Garden fører os til Mommark Handelskostskole.

Kl. 16.00 Ringrider pølser m.m og underholdning.

Kl. 16.45 Vi cykler til Tandslet markedsplads ved købmanden.

Der er Markedsfest i Tandslet fra kl. 14.00 – 21.00

Kl. 17.30 Kåring af den bedst udklædte cyklist og bedst pyntede cykel.

Flotte præmier.