Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 25. April 2019, kl.20.00

på Mommark Marina

Dagsorden

1 Velkomst – Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning ved formanden
3 Forelæggelse af årsrapport og budget.
4 Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægter:

Ændringsforslag 1.

§ 4 Medlemmer
Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.

Ændres til:

Alle med postadresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun optages, såfremt bestyrelsen giver accept her til.
Grundejerforeningerne i sommerhusområdet i Mommark, kan hver have 1 repræsentant, som samtidig har 1 stemme på Generalforsamlingen, i Mommark Landsbylaug
Såfremt en fast adresse er underlagt en grundejerforening, kan denne kun være repræsenteret gennem grundejerforenings repræsentanten i Mommark Landsbylaug.

Ændringsforslag 2

§ 7 Generalforsamling (afsnit 5)
Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer.

Ændres til:

Ved stemmeberettigelse på generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer. Dog med undtagelse af bestemmelserne i §4.

5 Laugets fremtidige arbejde
6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg iflg. Vedtægter.
Leif Pedersen, modtager genvalg.
Palle Heinrich, modtager genvalg
Pia Kay, ønsker ikke genvalg
Lars Larsen, ønsker ikke genvalg
( Bestyrelsen har forslag til nye medlemmer )

7. Eventuelt

Afslutning med lettere traktement, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Carsten Kock i hænde senest 11 April. 2019 på mail: info@mommarkmarina.dk

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Affaldsindsamling 2019

 

Så er der igen tid til affaldsindsamling.

Søndag den 31. marts 2019 klokken 9:30.

I år ligger vi det på dagen for den store affaldsindsamling i hele landet. Det vil sige at der er mange landsbylaug , foreninger og private der er i gang samme dag.

Vi mødes på Mommark Marina til en kop kaffe, og hvor vi deler op i hold.

Vi slutter lige over middag, hvor Sønderborg forsyning er vært ved drikkevarer og bespisning.

Vi håber på mindst lige så stor tilslutning som sidste år, og ikke mindst på dejligt vejr.

Husk de gule veste fra 2018, såfremt i har nogle liggende.

Vel mødt..!

Bestyrelsen..

Referat Generalforsamling den 22. marts 2018

Mommark Landsbylaug afholdt jf. vedtægterne ordinær generalforsamling den 22. marts 2018.
Generalforsamlingen blev afviklet i cafeen hos Mommark Marina.

Med bestyrelsen var der 22 fremmødte.
Formand Per Andersen bød velkommen og takkede for fremmødet.
Forsamlingen valgte Jan Kay som dirigent, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. Laugets vedtægter.

Også i april 2017 blev der gennemført “Hold Naturen Ren” arrangement.
20-25 personer deltog i arrangementet.
Der blev afholdt en udflugt til Broballe og Mjels Sø. Deltagerne blev sejlet dertil af Palle og Lars stod for grillen.

I maj 2017 indgik laugene Kegnæs, Skovby, Lysabild og Tandslet et formaliseret samarbejde om etablering af en cykelsti samt udarbejdelse af turistinformation. 

Pia Kay redegjorde for regnskabet 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Forsamlingen blev orienteret om, at året havde givet et lille overskud.
Generalforsamlingen accepterede regnskabet.

Næste punkt var indkomne forslag. Der var ingen.

Valg til bestyrelsen.
Der skulle vælges 2 repræsentanter til bestyrelsen og jf. vedtægterne var 2 medlemmer af den siddende bestyrelse på valg.
Formand Per Andersen (modtager genvalg) og sekretær Jette Christensen (Ønsker ikke genvalg).
Fra forsamlingen ønskede Carsten Kock og Eskild Asmussen at stille op til bestyrelsen.

Der skulle dermed være afstemning og det blev en skriftlig afstemning.
Stemmeudvalget bestod af Jan Fritz og Pia Kay.

Stemmerne fordelte sig således:
Per Andersen 8 stemmer
Carsten Kock 15 stemmer
Eskild Asmussen 16 stemmer.
1 stemme var ugyldig.

Per Andersen blev dermed ikke genvalgt.
Per Andersen var den sidste af den oprindelige bestyrelse som startede Mommark Landsbylaug for 10 år siden, april 2008.

Mathias blev valgt som suppleant og Jan Fritz som revisor.

Næste punkt var Laugets fremtidige arbejde.
Per Andersen fortalte at der var fokus på “Mommark til fods”.

Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten  Kock som formand, Palle Heinrich som næstformand, kasserer Pia Kay, Eskild Asmussen som sekretær.
(Se oplysning om hele bestyrelsen under fanen “Om Lauget”).

 Den nye formand Carsten Kock håber at udvalget som tager sig af “Mommark til fods” vil fortsætte deres arbejde.
Udvalget består af Per, Leif, Kedde og Bent.

Der var ingen drøftelse under eventuelt.

Per overrakte Jette en buket blomster og udtrykte tak for Jettes indsats igennem 10 år.

Per Andersen blev også takket for sin indsats de 10 år han var i bestyrelsen, heraf de fleste som formand.

Indvielse af cykelstien Mommark-Tandslet

Kl. 14.30 Arrangementet starter ved Sydals Hallen og cyklister opfordres til, at pynte deres cykler på smukkeste vis.

Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg kommune holder tale.

Kl. 15.00 Frode Sørensen klipper snoren. Vi cykler mod Mommark.

Kl. 15.30 STOP ved Fiskervej. Sønderborg Garden tager imod os.

Kl. 15.45 Sønderborg Garden fører os til Mommark Handelskostskole.

Kl. 16.00 Ringrider pølser m.m og underholdning.

Kl. 16.45 Vi cykler til Tandslet markedsplads ved købmanden.

Der er Markedsfest i Tandslet fra kl. 14.00 – 21.00

Kl. 17.30 Kåring af den bedst udklædte cyklist og bedst pyntede cykel.

Flotte præmier.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag d. 31 marts 2016 kl. 19.30 på Mommark Marina

Dagsorden
• Velkomst – Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning v. Per Andersen, Formand
• Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse v. Hanne Henningsen
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
• Fra bestyrelsen er følgende på valg
• Jette L. S. Christensen – modtager genvalg
• Per K. Andersen – modtager genvalg
• Valg af 1 suppleant
• Valg af 2 revisorer
• Laugets fremtidige arbejde
• Eventuelt

Afslutning med et lille traktement

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest d. 17 marts 2016 være i hænde hos:
• Formand Per Andersen, Fiskervej 37, tlf. 21745332
• Sekretær Lars L. Larsen, Fiskervej 14b, mail lars_lodberg_larsen@hotmail.com

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område.

Planer for cykelsti fra Tandslet til Mommark

Mommark landsbylaug er vi glade for at det store arbejde for at få en Cykelsti
fra Tandslet til Mommark har båret frugt.

Et udvalg fra Landsbylauget har i samarbejde med Landsbygruppen Tandslet  i gennem en lang periode haft som mål at få cykelstien fra Tandslet ført ud til Mommark.

Vi har skrevet breve

Samlet underskrifter

Vi har haft politikere fra Sønderborg til kaffe.

Afholdt cykeldemo i juni hvor omkring 50 lokale borgere med politiker og formand for Teknik-og Miljøudvalget, Frode Sørensen og medlem af Teknik- og Miljøudvalget Inger Plauborg i spidsen cyklede fra Tandslet til Mommark Havn hvor underskrifterne blev overgivet med en lille tale.

Stor var glæden da Mommark Landsbylaug fik en tilbagemelding fra Inger Plauborg
om at det var gået rigtig godt på Teknik og Miljø udvalgets møde den 11 november.

 Den cykelsti som vi alle har arbejdet på at få fra Tandslet til Mommark var behandlet på mødet under punkt

7.

 

Prioritering af anlægsprojekter (cykelsti og   vejprojekter) for perioden 2015 – 2018

 og vores cykelsti er med i en cykelsti plan, som forvaltningen har lavet, allerede i 2015 med 3 mill. DKK

Referatet kan læses under følgende link: http://polweba.sonderborg.dk/showFile.aspx?docSysId=17276&file=2363_10472166&fusionid=10472165&web=2

Cykelsti fra Mommark til Tandslet

 

Vi cykler

for cykelstien

Mommark – Tandslet

 

Kom og vær med

tirsdag 10 juni kl. 16

 

Start: Sydals Hallen

 

Sammenkomst og aflevering af underskrifter ved Mommark Marina

 

Formand for Teknik og Miljø Frode Sørensen samt Inger Plauborg deltager

 

Vel mødt

 

Landsbygruppen i Tandslet og Mommark Landsbylaug

Formandens Nytårsbrev 2011

Farvel og tak til 2010 og rigtigt godt Nytår og velkommen til 2011.

2011 vil som overskrift få: ”Mommark mod nye mål”.

Året 2010 udviklede sig endog meget positivt for Mommark Landsbylaug. Selvom mange kaldte bestyrelsens udspil for store og uigennemførlige planer, blev der, jf. ambitionsniveauet, sat gang i såvel campingplads som havn. Historien vil beskrive året 2010 som et glædens år for Mommark. Og der skal ikke spares på roser til såvel borgere som de involverede politikere. En speciel tak til formanden for Miljø- og Teknik Peter Hansen og til Borgmester Åse Nyegaard.
Samarbejde, åbenhed og tillid var fødselshjælpere til det gode resultat.

Der skal dog til stadighed ydes en stor indsats for at havn og campingplads kommer det sidste stykke, og dermed er fuldt renoveret. Politikerne i Sønderborg byråd må også meget hurtigt ud med en beslutning om, at personkredsen om campingplads og havn kan fortsætte den positive udvikling, også udover de pt. gældende 3 år. De og Mommark kan ikke vente med en beslutning til 2012 da usikkerheden så vil tage over. Det vundne kan hurtigt blive tabt hvis politikerne træder vande for længe.
Opgaven kræver stor opbakning til Landsbylauget. Støtten skal komme fra lokale beboere samt brugere af havn og campingplads. Vær vis på, at denne støtte vil være uvurderlig.

Året 2010 blev også året hvor ”Mere Musik i Mommark” nåede en fantastisk publikums-bevågenhed. Ca. 1400-1600 mennesker valgte at lade søndagsudflugten gå til den officielle åbning af Mommark Havn den 4. juli. På dagen blev det hele fejret med Sønderborg Amts Squaredansere, flot rockmusik, leveret af orkestret CROSSROAD, og dagen blev afrundet med god og humørfyldt jazz fra Hans Jørn Wulff All Star Jazzband.

Sommerfesten blev også i 2010 en succes, dog med et mindre antal deltagere en tidligere, bl. a. på grund af den sene høst i dette år.

Sidst på året afholdt Lauget et udviklingsmøde, hvor bestyrelsens plan for udvikling af området blev fremlagt. Udviklingsplanen blev tilført nogle vigtige punkter og derefter vedtaget.

I løbet af den nærmeste fremtid vil alle kunne gå ind på www.mommark-landsby.dk og se hele planen. Det er stadigt muligt at komme med synspunkter og tilføjelser, idet planen hele tiden vil blive opdateret.

Snart vil brugerne af www.mommark-landsby.dk kunne se, at layoutet på vores side på internettet har undergået en væsentlig forandring. Ikke til det bedre, men, hvis Mommark Landsbylaug fremover vil have støtte fra Kommunen, ja så skal alle hjemmesider i kommunen have samme udseende.
Jeg hører gerne jeres mening om dette og andre forhold som I, som borgere, med fordel kan bruge www.mommrk.net til.

Sidst på året blev beboerne i Tandselle inviteret med i Mommark Landsbylaug. Initiativet blev meget positivt modtaget og jeg siger hjerteligt velkommen til de nye medlemmer.
Mommark Landsbylaug omfatter nu ca. 100 husstande.

Kære medlemmer i Mommark Landsbylaug, jeg ser frem til et 2011 hvor jeg ved, at bestyrelsen igen vil gøre sit yderste til, at der kan præsenteres en række arrangementer som kan være til gavn og glæde.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2010, og takke alle som har deltaget i, og ydet en indsats ved Mommark Landsbylaugs aktiviteter i 2010. Også en stor tak til alle annoncører og sponsorer og forhåbentligt på gensyn til et fornyet samarbejde i 2011.

Med håb om, at alle får et godt og lykkebringende 2011.
De bedste nytårshilsner
Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463