Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d. 19. marts 2012

Referat: Mike Milther Uppdal

Deltagere: 26 borgere og 5 bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden:

1.    Velkomst – Valg af dirigent
Velkomst ved formand Per Andersen.
Bent Mørk blev valgt som dirigent

2.    Bestyrelsens beretning
Per Andersen startede med at berette om det forgangne års aktiviteter der bl.a . omfattede ”Mere musik i Mommark” og en vandretur fra Mommark til Blommeskobbel.
I 2011 satte Sønderborg kommune området omkring Mommark Havn til salg, pt. er området endnu ikke solgt, Lis Godbersen har kontrakt på campingpladsen indtil d. 31. marts 2013, derefter er udsigterne for området usikkert. Per tager kontakt til kommunen og håber på en mere langsigtet plan.
I indeværende år er der pt. planlagt følgende: En cykeltur i maj, sommerfest den 2. weekend i juni, ”Mere musik i Mommark” den 2. juli samt en vandretur i oktober.

3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
Hanne Henningsen fremlagde årsrapporten og budgettet der blev godkendt.
Der blev ytret ønske om at borgerne fremover kan få årsrapporten at se inden generalforsamlingen, evt. via hjemmesiden. Bestyrelsen tager dette op til overvejelse.

4.    Behandling af indkomne forslag
a. Forslag fremsat af Jan Kay, se bilag 1. Forslaget nedstemt med stemmerne 16 mod 12.
b. Forslag fremsat af Eigil S. Madsen, se bilag 2. Bestyrelsen foreslår at der omdeles et brev til beboerne i Sarup for at se om disse har interesse i at blive optaget i Mommark Landsbylaug. Forslaget vedtaget med stemmerne 24 mod 3.
c. Forslag fremsat af bestyrelsen, se bilag 3. Forslaget enstemmigt vedtaget.

5.    Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelsen
Lis Godbersen vælges for et år, som erstatning for Jan Kay der er udtrådt før tid. De øvrige genopstillede medlemmer vælges uden modkandidater. H.C. Jørgensen vælges som suppleant.

6.    Evt.

a. Der spørges til status på evt. fartregulering på Mommarkvej, hvor der køres ekstremt hurtigt, der er intet nyt, men da det fremgår af udviklingsplanen for Mommark, citat: ”Det skal sikres, at trafikken afvikles i en hastighed som afpasses til omgivelserne. Lauget foreslår, at der etableres en eller flere trafikchikaner på Mommarkvej fra byskilt og ned til havnen. Chikaner á la løsning på Sarupvej.” det er noget bestyrelsen arbejder videre med.

b. ”Mere musik i Mommark” afvikles lørdag den 7. juli fra kl. 14.00 til kl. 23.00, nærmere information følger.

Eigil S. Madsen foreslår at man evt. arrangerer ”Mere musik i Mommark” sammen med andre, f.eks. Sønderborghus.
Der er et stort ønske fra borgerne at der er flere siddepladser til arrangementet.

Bilag 1:
Forslagsstiller: Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark.
”Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen for Mommark Landsbylaug skal få indspillet
den nye sang om Mommark, skrevet af Helge Engelbrecht, på CD i et oplag på indtil 500 stk.
Der bevilges kr. 12.000,- til projektet.
Skulle beløbet ikke være tilstrækkeligt søges der lokale sponsorater til restfinansiering.
Indspilningen skal være gennemført inden 1. oktober 2012.
Der indspilles den allerede kendte version samt eventuelt en version hvor Helge Engelbrecht
eller anden person, mellem versene fortæller lidt om Mommark og Mommarks historie.
Jeg hjælper gerne med forslag til tekster.
CDen kan sælges til interesserede for et nærmere aftalt beløb via opslag i
sommerhusområderne, på havnen og på Laugets hjemmeside.
Der kan eventuelt ligges en smagsprøve ind på hjemmesiden.
Alle husstande under Mommark Landsbylaug får eventuelt et gratis et eksemplar.
Bestyrelsen sender en CD til alle radio- og TV stationer samt byrådet i Sønderborg kommune.
Formålet er, at skabe positiv opmærksomhed og interesse om Mommark, samt den skønne
natur vi har, for derved at trække flere turister til.
Hvis generalforsamlingen ønsker det er undertegnede gerne tovholder på projektet og
hjælper til med det praktiske.”
Bestyrelsen arrangerer, at det bliver muligt at afspille den nuværende version af sangen.
Jeg fremfører gerne selv mit forslag.
Jan Kay

Bilag 2:
Forslagsstiller: Eigil S. Madsen, Fiskervej 16, Mommark.
Kære formand – kære Landsbylaug!
Som svar på min henvendelse den 2. marts 2012 takker jeg for svaret, som formanden i dag har personligt har afgivet. Jeg kan heraf forstå, at der ikke findes noget egentligt kort som angivet i vedtægternes §1 “(se kort)” og jeg skal derfor i den anledning bede bestyrelsen om at regulere vedtægterne således, at disse er i overensstemmelse med de virkelige forhold.
Ved en sådan regulering føler jeg mig opfordret til, at bede bestyrelsen tænke både innovativt og langsigtet. Som det er blevet formanden meddelt, synes det at være helt naturligt at for eksempel også Sarup blev en del af Mommark Landsbylaug på samme vis, som Tandselle øjensynligt er det. Målet er i sig selv skal ikke være at blive store – men på den anden side også være så store, at der også i fremtiden er ildsjæle nok at tage af til bestyrelsen.
Jeg skal derfor opfordre til, at man på Mommark Landsbylaugs kommende generalforsamling behandler ovenstående to emner:
1.    Vedtage at Sarup (evt. andre?) indlemmes i Mommark Landsbylaugs geografiske område
2.    Regulere vedtægternes §1 således, at der er overensstemmelse med de virkelige forhold
Ad. 1: Man kunne måske ligefrem forestille sig, at også sommerhusområdets grundejere, der jo betaler ejendomsskat i Sønderborg Kommune, blev medlemmer af Mommark Landsbylaug. En af fordelene kunne være, at lauget herved fik indflydelse på de handlinger, som de ikke-fastboende foretager sig.
Ad. 2: Tilvejebringelsen af et områdekort ville være en smal sag og en afgrænsning af medlemsområdet burde være et “must”.
Med venlig hilsen
eigil s. madsen

Bilag 3:
Forslagsstiller: Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug
Ændring af vedtægter: §8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet

Share on facebook
Del på Facebook